Documents

PUBLIKACIJE BHQFHE PROJEKTA

U oviru BHQFHE publicirani su Sep.2016. “Prirucnik za primjenu kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju” i “Vodic za pisanje ishoda ucenja u visokom obrazovanju”. 

“PRIRUCNIK ZA PRIMJENU KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU”

Ovaj priručnik rezultat je uspješne saradnje aktera u projektu Kvalifikacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu u visokom obrazovanjuBHQFHE.

Priručnik je podrška provedbi Akcionog plana za razvoj i implementaciju kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014−2020., kurikularnoj reformi, modernizaciji nastavnih planova i programa temeljenih na ishodima učenja, kao i lakšem definiranju minimalnih standarda kvalifikacija.

Cilj izrade ovoga priručnika je predstavljanje modela za primjenu KOBiH za visoko obrazovanje (BHQFHE-model), koji će pomoći u izradi i modernizaciji NPP-a, definiranju standarda kvalifikacija, te uspostavljanju i osiguranju akademskih standarda u visokom obrazovanju, što će u konačnici omogućiti priznavanje i uspoređivanje kvalifikacija, olakšati mobilnost osoba nakon i u toku školovanja, uspostavljanje koncepta cjeloživotnog učenja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i stečenih kvalifikacija.

naslovna-bhqfhe-prirucniknaslovna-bhqfhe-prirucnik-unutarnja

DOWNLOAD:

 

 

 

“VODIČ ZA PISANJE ISHODA UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU”

Jedan od najvažnijih elemenata kurikularne reforme svakako su ishodi učenja, koji s jedne strane predstavljaju praktični izum, a s druge strane metodološki pristup koji je usvojen kako bi unaprijedio kompetitivnost, transparentnost u visokom obrazovanju, prepoznavanje kvalifikacija i mobilnost.

Vodič služi svima onima koji žele saznati više o metodologiji za pisanje ishoda učenja kao pdrška kurukularnoj reformi.

naslovna-bhqfhe-lo-vodicnaslovna-bhqfhe-lo-vodic-unutarnja

downloadpdf

NAJČEŠĆE KORIŠTENI TERMINI IZ OBLASTI KOJIH SE DOTIĆU KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

downloadpdf

PROJEKTNA BROŠURA O PARTNERIMA U PROJEKTU I CILJEVIMA PROJEKTA

downloadpdf

BHQFHE ALGORITAM DIZAJNIRANJA ISHODA UČENJA

je graficki prikaz, hodogram nastajanja ishoda ucenja u procesu dizajniranja kurikuluma.

downloadpdf

Sve pubkacije su nastale u okviru TEMPUS projekta 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHS “Kvalifikacijski okvir Bosne i Hercegovine za visoko obrazovanje” − BHQFHE, koji finansira Evropska komisija.

Publikacije ne predstavlja stanovišta Evropske komisije. Tumačenja i mišljenja sadržana u ovom dokumentu isključivo su stavovi autora.

Back to Top